პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

კონკურსი საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში სტაჟირების გასავლელად


01.11.2019

2019 წლის 1 ნოემბრიდან საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები აცხადებს სტაჟირების კონკურსს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის მიზანია სტაჟიორთა მომზადება, გადამზადება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

 

სტაჟირების კონკურსს აცხადებს:

- ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩო;

- ბელარუსის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო;

- იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (6 ადგილი: 3 შერჩეული კანდიდატი გაივლის სტაჟირებას საკონსულო სამსახურში, ხოლო 3 - საელჩოში);

- ლიეტუვის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო (2 ადგილი);

- უნგრეთში საქართველოს საელჩო (2 ადგილი);

- ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო  (2 ადგილი);

- საქართველოს წარმომადგენლობა ევროკავშირში, საქართველოს საელჩო ბელგიის სამეფოში და ლუქსემბურგი საჰერცოგოში (1 ადგილი);

- ევროპის საბჭოსთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა (2 ადგილი).

 

საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებში სტაჟიორად მიიღება საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე, რომელიც ფლობს სახელმწიფო ენას, არის უმაღლესი/პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან აქვს უმაღლესი/პროფესიული განათლება და აკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

 

განაცხადების გაკეთების პერიოდია 2019 წლის 1-14 ნოემბერი;

აშშ-ში საქართველოს საელჩოში სტაჟირების შემთხვევაში, განაცხადების მიღება გრძელდება 2019 წლის 20 ნოემბრამდე.

 

სტაჟირების მსურველის მიერ წარსადგენი დოკუმენტები:

ა) განაცხადი სტაჟირების გავლის შესახებ (დანართი №2);

ბ) ავტობიოგრაფია;

გ) დიპლომის ასლი/ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან / საზღვარგარეთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

დ) პასპორტის ასლი;

ე) ადგილსამყოფელ ქვეყანაში კანონიერად ყოფნის (ცხოვრების) დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის მოქმედების ვადა აღემატება სტაჟირების გავლის პერიოდს;

ვ) ერთი ფოტოსურათი (3X4);

ზ) ნასამართლობის შესახებ ცნობა.

სტაჟირება არ არის ანაზღაურებადი.

სტაჟირების ვადა განისაზღვრება 3 თვიდან 6 თვემდე ვადით.

კურსის ბოლოს თითოეულ სტაჟიორს გადაეცემა შესაბამისი სიგელი.

 

სრული ინფორმაცია საკონკურსო თემატიკის, საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და განაცხადის გაკეთების ფორმების შესახებ, იხილეთ საზღვარგარეთ შესაბამისი დიპლომატიური წარმომადგენლობის ვებ-გვერდზე:

- ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩო;

- ბელარუსის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო;

- იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო;

- ლიეტუვის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო;

- უნგრეთში საქართველოს საელჩო;

- ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო;

- საქართველოს წარმომადგენლობა ევროკავშირში, საქართველოს საელჩო ბელგიის სამეფოში და ლუქსემბურგი საჰერცოგოში;

- ევროპის საბჭოსთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა.

 

დამატებითი ინფორმაცია: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესი.